Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

Show Central Ltd. szanuje dane osobowe Użytkowników (osób korzystających ze strony www.scmanagement.pl )   i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Show Central zapewnia, że jego pracownicy i podwykonawcy usług zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

W jakim celu Show Central przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe podane podczas kontaktu z Show Central wykorzystywane są jedynie do świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika, usługi Newsletter, a także do kontaktu z Użytkownikiem na jego życzenie.

 

Kto ma dostęp do danych Użytkownika?

 

Administratorem danych osobowych podawanych podczas wysłania zapytań o usługi i podczas świadczenia usług jest: 

 

Show Central Ltd.

590 Kingston Road

SW20 8DN, Londyn

Wielka Brytania

biuro@showcentral.pl

+ 44 07305084826

 

Prawa Użytkownika

 

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu). 

Użytkownik posiada również prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeżeli:

1)     dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;

3)     Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;

4)     Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych,  opartego na realizowanym przez Show Central przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

1)     kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych;

2)     przetwarzanie jest, zdaniem Użytkownika, niezgodne z prawem a sprzeciwia się on usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3)     dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)     Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie Show Central prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Użytkownika.

 

Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Show Central powstrzyma się od przetwarzania danych Użytkownika bez jego zgody, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

 

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Show Central powstrzyma się od przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Show Central, jak również posiada prawo przesłania przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie Show Central, jeżeli:

1)     przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz

2)     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Show Central jest zobowiązany do przesłania danych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie Użytkownika.

 

Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 

Jakie dane osobowe zbiera Show Central?

 

Show Central zbiera jedynie dane osobowe podane podczas kontaktu z Użytkownikiem, niezbędne do odpowiedzi na jego zapytania i wykonywanie usług: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (firma, adres wykonywanej działalności, numer NIP).

W przypadku korzystania z usługi Newsletter pobierany jest adres email. 

 

Jak długo są przechowywane dane osobowe?

 

Dane, które Użytkownik podał podczas kontaktu z Show Central są przechowywane przez okres  miesięcy od chwili przesłania zapytania. Dane, które znajdują się na fakturze przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, z którego pochodziła faktura.

 

Dane osobowe potrzebne do wykonywania usługi Newsletter przechowywane są do momentu anulowania subskrypcji przez Użytkownika lub zakończenia prowadzenia usługi Newsletter.

 

 

Komu przekazujemy dane osobowe?

 

Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie firmom, które świadczą Usługi umożliwiające poprawne działanie strony www.scmanagement.pl oraz wykonywanie usług. Są to:

 

        Home.pl sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – operator hostingowy strony www.scmanagement.pl

        Sender.net: dostarczane przez UAB Sender.lt, Perkūnkiemio 4A, Vilnius, Lithuania.– zbiera adresy email podawane podczas zapisu do usługi Newsletter.

        Google Workspace: dostarczane przez Google LLC; adres: Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone – umożliwia pracę pomiędzy zespołami wewnątrz organizacji, oraz służy do przesyłania i przechowywania plików w internetowej chmurze.

 

Show Central informuje, że dane przekazywane mu podczas zapisu do usługi Newsletter przekazywane są do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to spowodowane faktem, iż serwery należące do Google LLC znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. System Google Workspace zapewniają poufność danych przekazanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Show Central korzysta z Usługodawców, którzy spełniają wymogi określone w EU-US Privacy Shield Framework.

 

Ponadto, w obrębie strony www.scmanagement.pl wykorzystywane są następujące programy:

        Google Analytics: dostarczane przez Google LLC; adres: Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone: zbiera dane o urządzeniu Użytkownika (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu), informacje o lokalizacji, unikalnym numerze aplikacji, z czego niektóre dane, w tym dane osobowe, przechowywane są w pamięci podręcznej urządzenia Użytkownika lub aplikacji – tzw. cookies.

 

Pliki Cookies oraz Logi serwera

 

W celu ułatwienia korzystania z strony www.scmanagement.pl oraz monitorowania sposobu korzystania z niej, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – informacje zapisywane przez serwer strony, operatora hostingowego Home.pl na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.

 

Strona www.scmanagement.pl wykorzystuje trzy typy plików Cookies:

        Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

        Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika;

        Local storage – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony lub nie lub do ich usunięcia przez Użytkownika;

 

Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania danych osobowych o odwiedzających stronę.

 

Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

        Chrome

        Firefox

        Safari

        Microsoft Edge   

 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 

        tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z strony, w celu poprawy jej zawartości;

        utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu;

        personalizacji materiałów reklamowych;

        generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

 

 Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.